Untitled Document
١٣/١٢/١٣٨٧
سمينار معرفي استان ايلام 13/12/87

اين هفته Ø®Ø§Ù†Ù‡ ÙØ±Ø¢ÙˆØ±Ø§Ù† ايران ميزبان دوستان گرامي خود از استان ايلام است تا با حضور روسا Ùˆ كارشناسان سازمان Ù…ربوطه آن، Ø§ÙŠÙ„ام زيبا اما ناشناخته را به اعضا Ùˆ علاقه‌مندان آن معرفي نمايد.

در اين جلسه رئيس Ùˆ معاون محترم گردشگري آن سازمان نيز حضور خواهند داشت Ùˆ  از اقدامات Ùˆ امكانات اين استان Ø¨Ø±Ø§ÙŠ توسعه Ú¯Ø±Ø¯Ø´Ú¯Ø±ÙŠ ايلام Ø³Ø®Ù† خواهند گفت .

لذا از كليه علاقه‌مندان دعوت مي‌شود كه در اين جلسه در تاريخ 13/12/87  از ساعت 17 الي 19 حضور يافته Ùˆ از آن بهره كافي ببرند.

موفق باشيد